Leverans alla dagar

Allmänna villkor hyra teknisk utrustning och personal

Integritetspolicy och cookies längre ner.

Uppdaterad 2022-10-24

1. OM STOCKHOLM EVENTLJUD 

1.1. Stockholm Eventljud tillhör PlayGear AB Org. Nr: 559391-4541 och hyr ut teknisk utrustning inom ljud, ljus och scen till event, konferens och konsert samt tillhandahåller personal för transport och handhavande av utrustningen. Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av teknisk utrustning ("Hyresobjektet") från Stockholm Eventljud. Villkoren utgör en integrerad del av det hyresavtal ("Hyresavtalet") som träffas mellan Stockholm Eventljud och den person, kommun, myndighet, organisation, förening, landsting eller företag ("Hyrestagaren") som hyr utrustningen av Stockholm Eventljud. 

2. ÄGANDERÄTT MM 

2.1. Genom Hyresavtalet erhåller Hyrestagaren nyttjanderätt till Hyresobjektet enligt i Hyresavtalet angiven period och Hyresobjektet är och förblir Stockholm Eventljuds egendom. Hyrestagaren är väl medveten om att Hyrestagaren inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Stockholm Eventljuds äganderätt. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Hyresobjektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Stockholm Eventljuds skriftliga samtycke. 

3. LEVERANS AV HYRESOBJEKT MM 

3.1. Om Hyresobjektet skall avhämtas av Hyrestagaren på av Stockholm Eventljud anvisad plats ("Lagerlokal") ankommer det på Hyrestagaren att ansvara för lastning och lossning. Om Stockholm Eventljud åtagit sig att transportera Hyresobjektet till av Hyrestagaren anvisad plats ansvarar Stockholm Eventljud för lastning och lossning samt äger Stockholm Eventljud rätt att debitera transportkostnad särskilt. 

3.2. Stockholm Eventljud ansvarar för att Hyresobjektet är i funktionsdugligt skick vid hyrestidens start. 

3.3. I de fall Stockholm Eventljud transporterar Hyresobjektet är Hyrestagaren skyldig att uppge om särskilda hinder för transporten förekommer vid platsen där Hyresobjektet används. T.ex. trappor, svår framkomlighet med lastbil eller långt avstånd från lastplats till själva platsen där Hyresobjektet används. 

3.4. I de fall Stockholm Eventljud handhar Hyresobjektet är Hyrestagaren skyldig att ge Stockholm Eventljuds personal tillträde till platsen där Hyresobjektet används. 

3.5. I de fall Hyresobjektet kräver strömförsörjning ombesörjer Hyrestagaren nödvändigt strömuttag på platsen där Hyresobjektet används. 

4. HYRESTID 

4.1. En hyresperiod avser max 24 timmar om inget annat är överenskommet mellan Stockholm Eventljud och hyrestagare. Därav kan flera hyresperioder à 24 timmar vara överenskommet mellan Stockholm Eventljud och Hyrestagare. 

4.2. Hyresperioden startar då utrustningen lämnat Stockholm Eventljuds Lagerlokal och upphör när den är åter Stockholm Eventljuds Lagerlokal. Detta gäller oavsett om kunden avhämtar/lämnar Hyresobjektet från och till Lagerlokal eller låter Stockholm Eventljud transportera Hyresobjektet från och till Lagerlokal, till och från angiven plats och tid som är skriftligen överenskommet mellan Stockholm Eventljud och kund. 

4.3. Om inte hyrestiden framgår av Hyresavtalet löper Hyresavtalet tills vidare till den dag Hyresobjektet återlämnas eller avhämtas av Stockholm Eventljud. ("Hyrestiden"). Om Hyrestagaren underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Stockholm Eventljuds avhämtning kan detta föranleda ansvar för olovligt förfogande enligt Brottsbalken samt äger Stockholm Eventljud rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar. 

5. SKÖTSEL, SERVICE OCH SUPPORT 

5.1. Om Hyresobjektet hyrs utan att Stockholm Eventljud tillhandahåller handhavande av densamma ska Hyrestagaren vid Hyrestidens början undersöka Hyresobjektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Stockholm Eventljud åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning. Reparationsåtagandet gäller under villkor att defekt utrustning återlämnas till av Stockholm Eventljud angiven adress. Retur av defekt utrustning skall ske inom 3 dagar efter det att ersättningsutrustning erhållits från Stockholm Eventljud. Dröjsmål med att returnera defekt utrustning debiteras enligt från var tid gällande prislista. 

5.2. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra som motsvarar felet under sådan period som felet kvarstår. 

5.3. Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll under Hyrestiden och för kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna originaltillbehör får användas och det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från Stockholm Eventljud i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Stockholm Eventljud medgivande. Fel eller brist på Hyresobjektet som beror på Hyrestagaren befriar inte Hyrestagaren från att erlägga avtalad hyra. Hyrestagaren ska omgående meddela Stockholm Eventljud om Hyresobjektet eller del därav förkommer eller skadas. 

5.4. Endast behörig och kvalificerad personal hos Hyrestagaren äger rätt att handha Hyresobjekt. 

6. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING 

6.1. Hyrestagaren ska under Hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat till fulla värdet mot förlust på grund av stöld, skada eller slitage som uppkommit på grund av vårdslöshet eller olyckshändelse. Detta gäller oavsett om skadan eller slitaget är vållat av Hyrestagaren själv, tredje person, brand, rök eller vattenskada. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Stockholm Eventljud. Vid försäkringsfall överlåter Hyrestagaren rätten till försäkringsersättning till Stockholm Eventljud och åtar sig parterna gemensamt att underrätta berört försäkringsbolag härom. 

6.2. Om Stockholm Eventljuds försäkring täcker eventuell skada på Hyresobjektet ska eventuell självrisk betalas av Hyrestagaren. 

6.3. Oavsett försäkring äger Stockholm Eventljud rätt till ersättning av Hyrestagaren motsvarande fulla värdet enligt från tid till annan gällande prislista. 

7. HYRA MM 

7.1. Hyrestagaren åtar sig att betala hyra för Hyrestiden med belopp som framgår av Hyresavtalet. På i Hyresavtalet angivna belopp tillkommer skatter och i förekommande fall rigg/monterings- och transportkostnader. Hyra och i förekommande fall tillkommande kostnader faktureras enligt Hyresavtalet. 

7.2.I de fall ytterligare Hyresobjekt och/eller arbete tillkommit utöver gällande Hyresavtal mellan Stockholm Eventljud och Hyrestagare debiteras Hyrestagaren med belopp som framgår av från tid till annan gällande prislista. 

7.3. Vid försenad eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt svensk lag samt påminnelseavgift om enligt vid var tid gällande prislista.

7.4. Stockholm Eventljud äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Hyrestagaren för Hyresavtalets rätta fullgörande. 

8. STOCKHOLM EVENTLJUDS ANSVAR 

8.1. Stockholm Eventljud ansvarar för fel eller brist i Hyresobjektet och för den direkta skada som Hyrestagaren kan drabbas av i anledning härav. Stockholm Eventljud ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till den totala hyresersättning Stockholm Eventljud erhållit eller ska erhålla enligt Hyresavtalet, såvida inte Stockholm Eventljud kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. 

9. ÅTERLÄMNANDE 

9.1. Om Hyresobjektet hyrs utan att Stockholm Eventljud tillhandahåller handhavande av densamma skall Hyresobjektet, när det återlämnas/avhämtas av Stockholm Eventljud vara väl rengjort och - med undantag av normalt slitage - i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Hyresobjektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Stockholm Eventljud äger rätt att, vid onormalt slitage/skada förorsakad av Hyrestagaren, begära tillkommande ersättning av Hyrestagaren med belopp som framgår av från tid till annan gällande prislista.

10. AVBESTÄLLNINGSREGLER 

10.1. Avbeställning av Hyresobjektet skall ske skriftligen av Hyrestagaren och är giltig efter att avbeställningen är bekräftad av Stockholm Eventljud. 

10.2. Om Hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat mail avbeställer Hyresobjektet senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Stockholm Eventljud rätt att innehålla/erhålla 25 % av den avtalade totala ersättningen. 

10.3. Om avbeställning sker senare än 14 dagar, men tidigare än 2 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Stockholm Eventljud rätt att innehålla/erhålla 50 % av den avtalade totala ersättningen. 10.4. Om avbeställning sker senare än 2 dagar innan avtalad avhämtning-/leveransdag äger Stockholm Eventljud rätt att innehålla/erhålla 100 % av den avtalade totala ersättningen. 

11. FÖRTIDA UPPSÄGNING 

11.1. Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor. 

11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att: - Hyrestagaren lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen. - Hyrestagaren ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning. - Hyrestagaren ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd. Detta gäller också om Hyrestagaren ådrar sig berättigad betalningsanmärkning. - Bestämmelser enligt Hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Hyrestagaren. 

11.3. Om Hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Hyrestagaren stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Hyresavtalets utgång. 

11.4. Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Stockholm Eventljud eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Stockholm Eventljuds avhämtning. 

12. FORCE MAJEURE 

12.1. Stockholm Eventljud är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Hyresavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. 

12.2. Under tid som Stockholm Eventljud åberopar Force Majeure äger Hyrestagaren rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Stockholm Eventljuds åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Stockholm Eventljuds åtagande försenas på grund av Force Majeure med mer än två veckor äger båda Parter rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande. 

13. MEDDELANDEN 

13.1. Reklamation och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till parternas i Hyresavtalets angivna eller senare ändrade adresser. 

13.2. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhand - Om avlämnat med bud: vid överlämnandet. - Om avsänt med rekommenderat brev: 5 dagar efter avlämnande av postbefordran. 

13.3. Adressändring skall meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 

14. TVIST 

14.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Hyresavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen. 

14.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med tillämpning av svensk lag äga rum i Stockholm. 

15. ÖVRIGT 

15.1. Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet, eller dessa villkor ska för att vara gällande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare för respektive Part.


Integritetspolicy och cookies

Uppdaterad: 2022-10-29

1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (" Integritetspolicy") samt hur vi använder dina uppgifter ("Cookiepolicy") beskriver hur Stockholm Eventljud som en del av PlayGear AB 559391-4541, Fjugestagränd 3 124 72 Bandhagen ) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till uthyrning, köp, serviceärenden och övrig kontakt med PlayGear, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av ett konto hos PlayGear ("Kontoinnehavare").
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

PlayGear är personuppgiftsansvarig för PlayGear behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. PlayGear är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av ett konto hos PlayGear.

3. NÄR BEHANDLAR VI DIN PERSONUPPGIFTER?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, hyra och köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 PlayGear samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en förfrågan på PlayGear webbplats, använder dig av PlayGear kundservice, besöker PlayGear webbplats eller ett event som PlayGear anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med PlayGear. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och uthyrning krävs för att du ska kunna ingå avtal med PlayGear och för att PlayGear ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
3.3 Om du har ett konto hos PlayGear samlar PlayGear in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. PlayGear samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din beställningshistorik, hur du interagerar med PlayGear webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. PlayGear behandlar även uppgifter som PlayGear från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto hos PlayGear. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter.
3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG

4.1 För dig som är kund till PlayGear
De personuppgifter PlayGear samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför beställning och använder våra supporttjänster är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Kontokortsnummer

Ordernummer

IP-adress och information om din användning av PlayGear webbplats


4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter PlayGear samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Uppgifter om dina beställningar

5. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

5.1 För dig som är kund till PlayGear.
PlayGear behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar PlayGear dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av hyra, fakturering och tillhandahållande av support;

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende PlayGear och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;

Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar av varor och tjänster.


5.2
För dig som är Kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar PlayGear personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
Administrera kontoinnehavet;

Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;

Tillhandahålla specialerbjudanden;

Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt

Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6.1 PlayGear baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, hyra och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik.
6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med PlayGear, samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala uthyrningssummor. PlayGear behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan PlayGear ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
7.2 PlayGear sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning eller på annat sätt interagerat med PlayGear t.ex. en pågående uthyrning eller övrig kommunikation. Därefter kommer uppgifterna raderas.
7.3 PlayGear sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett PlayGearkonto.
7.4 PlayGear kan komma att spara uppgifter längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka PlayGear rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8. VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTER TILL?
8.1 PlayGear kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av IT-tjänster och kort- och kommunikationstjänster. PlayGear kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. PlayGear vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Grundläggande uppgifter
Uppgifterna sparas på vår Webbplats (PlayGear.se) i samband med slutförda beställningar av våra tjänster.
Personuppgifter: Beställarens namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer

Kreditupplysning
Creditsafe Sverige, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg

Personuppgifter: Beställarens namn, adress, personnummer
Betalpartner
Stripe Inc, 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States.
Uppgifterna sparas i Fortnox Aktiebolag (Bollgatan 3, 352 46 Växjö) vid slutförd beställning av tjänster på webbplats.
Beställaruppgifter: Beställares namn, Personnummer, Faktureringsadress, E-post, Telefonnnummer, Orderdetaljer till fakturaunderlag
E-post marknadsföring
Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. USA) används för e-postmarknadsföring samt utskick med viktig eller kritisk information om tjänste- och driftuppdateringar.
Personuppgifter: Namn och E-post
Webbserver
Shopify Inc., O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8
Personuppgifter: Namn, E-post, Telefonnummer, Personnummer, Leverans- och fakturaadress, Beteende på vår webbplats, Ärendehistorik, Beställningshistorik
8.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av PlayGear om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata PlayGear rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
8.3 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. PlayGear har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


10. PLAYGEAR ANSVARAR FÖR ATT DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING.


11. PlayGear kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


12. RÄTTIGHETER
Tillgång till dina personuppgifter/registerutdrag. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. PlayGear har dock rätt att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du i vissa fall har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kan också behöva spara uppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
12.2 PlayGear kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
12.3 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hej@PlayGear.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
12.4 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.13. COOKIES

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies:
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

PlayGear använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos PlayGear så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.
Genom att godkänna PlayGears allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda PlayGears webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång PlayGears webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.


Google Analytics och AdWords

Vår webbplats använder Google analytics för att samla in användarstatistik för webbplatsen, datan som samlas i Google analytics är anonym där vi registrerar vilket land användare surfar från vilken IP-adress, språkinställningar och webbläsarversioner m.m. Google analytics presenterar sedan data för oss i anonymiserad form. AdWords sparar en cookie på din dator eller annan webbläsarenhet för att vi ska kunna marknadsföra de tjänster vi tror att besökare kan vara intresserade av. Annonserna kan visa sig hos tredje part som använder Google Display-nätverk. Användare kan när som helst återkalla sitt medgivande till att få annonser via Google Display-nätverket eller delta i statistikverktyget Analytics. Läs mer om Googles användarvillkor för Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) och Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).


Facebook

För att marknadsföra våra tjänster för dig som har ett Facebook-konto använder vi oss av samma typ av cookies som med Google AdWords. Vi marknadsför oss även mot liknande grupper "Pre-Targeting", med vilket menas att om ditt internetbeteende liknar en annan individs kommer det att riktas annonser mot dig med tjänster som vi antar passar ditt intresse. Användare kan när som helst återkalla sitt medgivande till att bli exponerade av annonser från oss genom hantera sina inställningar på Facebook (https://www.facebook.com/help/109378269482053/)


14. KONTAKTINFORMATION

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

FÖRETAGSINFORMATION

PlayGear AB 559391-4541
Fjugestagränd 3
124 72 Bandhagen

Du kan när som helst höra av dig till oss på info@stockholmeventljud.se